Kakita Minasu

Young Crane Couriter, talented singer, GREAT admirer of Daidoji Jiro

Description:
Bio:

Kakita Minasu

Between Crimson Skies Ecce bowolf