Daidoji Karo

Brother to Daidoji Jiro, Son of Daidoji Toma, bethrothed to the deceased Ikoma Rin

Description:
Bio:

Daidoji Karo

Between Crimson Skies Ecce bowolf